Thomas Alton Mathews - Letter to Vanese - 8/1/1972